JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Jämställdhetsintegrering i Sveriges Domstolar

Regeringen har gett Domstolsverket i uppdrag utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering så att verksamheten inom Sveriges Domstolar bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Regeringsuppdraget innebär att samtliga myndigheter inom Sveriges Domstolar ska engageras i arbetet med att uppfylla de jämställhetspolitiska målen. Detta innebär att varje enskild myndighet ska undersöka den egna verksamheten och fråga sig vad som kan göras för att uppnå målen. Det kan gälla frågor om bemötande och attityder, arbetsformer och annat som domstolen upplever som viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv.

För arbetet med jämställdhetsintegrering i Sveriges Domstolar finns en plan med identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter för åren 2016-2018.

Ett antal domstolar är så kallade pilotdomstolar under år 2017. De kommer att granska sin verksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv och föreslå utvecklingsområden. Erfarenheter från pilotdomstolarna kommer att spridas till övriga domstolar. Göta Hovrätt, Södertörns tingsrätt, Helsingsborgs tingsrätt, Värmlands tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Förvaltningsrätten i Karlstad är pilotdomstolar.

Domstolsverket stöttar domstolarna i arbetet, följer upp och återkopplar arbetet till regeringen. 

Samordnare för Domstolsverkets uppdrag är Emma Ravald, jämställdhetsstrateg, emma.ravald@dom.se.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM

Sedan 2013 bedriver regeringen ett utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM. Syftet med programmet är att stärka och vidareutveckla statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Lärdomarna från programmet ska spridas till andra relevanta myndigheter och bidra till utveckling av deras verksamheter.  60 myndigheter ingår i arbetet, som årligen följs upp av regeringen. 

Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters resultat. Fokus ligger på medborgare/kunder/brukare. Jämställhetsarbetet ska genomsyra all verksamhet.

Göteborgs universitet har genom Nationella sekretariatet för genusforskning i uppdrag att stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering samt sprida lärande exempel till fler myndigheter.

Regeringens jämställdhetspolitiska mål

Det övergripande målet för regeringens jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Som delmål anges:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  • En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Mer information

Om jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter – JiM

Sveriges Domstolars handlingsplan för jämställdhetsintegrering lämnades in till regeringen i november 2015.

Emma Ravald, jämställdhetsstrateg, emma.ravald@dom.se.
Senast ändrad: 2017-06-20