JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vårdföretag befrias från skyldighet att betala konkurrensskadeavgift

[2017-04-28] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har i en dom idag befriat några vårdföretag från skyldigheten att betala konkurrensskadeavgift till staten.

Stockholms tingsrätt biföll i december 2015 Konkurrensverkets talan mot tre vårdföretag angående konkurrensskadeavgift. Ett av företagen ålades att betala drygt 25 miljoner kr i konkurrensskadeavgift medan de andra ålades att betala drygt en miljon kr respektive drygt två miljoner kr. Företagen överklagade och Patent- och marknadsöverdomstolen har idag upphävt tingsrättens dom och lämnat Konkurrensverkets talan utan bifall.

Stockholms läns landsting gjorde år 2008 en upphandling av vårdtjänster, s.k. fysiologiska undersökningar. I målet har Konkurrensverket gjort gällande att några av de vårdgivare som deltog i upphandlingen samarbetat på ett otillåtet sätt, genom att dela volymer mellan sig och utbyta information inför upphandlingen. Samarbetet syftade till att begränsa konkurrensen enligt Konkurrensverket. Företagen hade avtalat om att det företag som inte tilldelades något ramavtal för vårdtjänster i upphandlingen hade möjlighet att bli underleverantör till det företag som vunnit upphandlingen, dock mot en något mindre ersättning än vad vinnaren offererat i sitt anbud. Företagen har bestritt Konkurrensverkets påståenden och anfört bl.a. att samarbetet mellan dem inte haft ett konkurrensbegränsande syfte och att det inte heller fick till resultat att konkurrensen begränsades.

Huvudfrågan i målet var om vårdföretagens samarbete skulle bedömas vara av en karaktär som är så pass skadlig för konkurrensen att någon bedömning av samarbetets effekter inte behövde göras. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att utrymmet för att göra den bedömningen är snävt, bl.a. mot bakgrund av att företagen i sådant fall kan åläggas att betala en sanktion i form av konkurrensskadeavgift utan att någon analys behöver göras av effekterna för konkurrensen. Till skillnad från tingsrätten fann Patent- och marknadsöverdomstolen att det aktuella samarbetet inte var av sådan art att det kunde anses i sig syfta till att begränsa konkurrensen, bl.a. på grund av att det inte var visat att några angivna volymer hade delats mellan företagen.

Vidare fann Patent- och marknadsöverdomstolen att det inte var visat att samarbetet fått till resultat att konkurrensen begränsats.

Patent- och marknadsöverdomstolens slutsats var att Konkurrensverkets talan inte kunde bifallas. Tingsrättens dom har därför upphävts. 

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se
tel. 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2017-04-28

För mer information kontakta:

Magnus Ulriksson
Hovrättsråd
08-561 670 34

Målnummer:

PMT 7497-16