JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Telia Sverige AB befrias från skyldighet att betala konkurrensskadeavgift

[2018-02-13] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen biföll i december 2016 Konkurrensverkets talan mot Telia och Göteborg Energi GothNet AB (GothNet) angående konkurrensskadeavgift, varvid företagen ålades att betala 8 000 000 kronor vardera. Telia överklagade domen. Patent- och marknadsöverdomstolen har idag upphävt domen såvitt gäller Telia och lämnat Konkurrensverkets talan utan bifall i den delen.

Bakgrunden till Konkurrensverkets talan var att Göteborgs stad år 2009 genomförde en upphandling av s.k. datakommunikationstjänster. I målet gjorde Konkurrensverket gällande att Telia och GothNet samarbetat i upphandlingen på ett otillåtet sätt. Samarbetet syftade enligt Konkurrensverket till att begränsa konkurrensen eller fick ett sådant resultat.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att Telia och GothNet i varje fall var potentiella konkurrenter till varandra och att Telia hade informerat GothNet om att bolaget inte skulle lämna anbud i upphandlingen. Frågan var då om samarbetet skulle bedömas vara så pass skadligt för konkurrensen att någon närmare bedömning av samarbetets effekter för konkurrensen inte behövde göras. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att utrymmet för att göra den bedömningen är snävt. Till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen fann Patent- och marknadsöverdomstolen, med hänsyn till det rättsliga och ekonomiska sammanhanget, att Telias information till GothNet inte var av sådan art att den kunde anses i sig syfta till att begränsa konkurrensen. Av betydelse vid bedömningen av det rättsliga och ekonomiska sammanhanget var att Patent- och marknadsöverdomstolen fann att Göteborgs stad i väsentlig mån stört förutsättningarna för en effektiv konkurrens i upphandlingen redan genom villkoren i förfrågningsunderlaget. Av dessa framgick bl.a. att endast en leverantör skulle antas för samtliga tjänster, att urvalskriteriet var det lägsta priset samt att fiberanslutning skulle ske till enskilda adresser där redan GothNet hade en sådan förbindelse. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde vidare att Konkurrensverket inte hade visat att samarbetet fått till resultat att konkurrensen begränsats.

Patent- och marknadsöverdomstolens slutsats var att Konkurrensverkets talan inte kunde bifallas såvitt gällde Telia. Patent- och marknadsdomstolens dom har därför upphävts beträffande det företaget.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas.

Senast ändrad: 2018-02-13

För mer information kontakta:

Magnus Ulriksson
Hovrättsråd, referent
08-561670 34

Avgörandet

PMT 761-17

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30