JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inrättats

[2016-08-23] Patent- och marknadsöverdomstolen

Den 1 september 2016 inrättades patent- och marknadsdomstolarna. Patent- och marknadsdomstolen utgör en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen en del av Svea hovrätt. De nya domstolarna handlägger landets samtliga immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden.

De nya domstolarna ska handlägga i princip samtliga landets immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden. Det innebär att den i dag uppdelade domstolsprövningen mellan allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphör. Som en konsekvens avvecklas Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen den 31 augusti 2016.

Patent- och marknadsdomstolen blir första instans och kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen blir andra instans och kommer att vara en del av Svea hovrätt.

Exempel på mål och ärenden som kommer att handläggas av de nya domstolarna är mål om varumärkes- och upphovsrättsintrång, mål om ogiltigförklaring av patent, ärenden om registrering av varumärken och beviljande av patent samt immaterialrättsliga brottmål. Ytterligare exempel är mål om otillbörlig eller vilseledande marknadsföring och mål om konkurrensskadeavgift.

-Jag ser fram emot att vi nu får till stånd en mer samlad prövning av immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål, säger Christine Lager, hovrättslagman och blivande chef för Patent- och marknadsöverdomstolen. Det ger bättre förutsättningar för parterna att kunna kombinera tvistefrågor som har samband i en och samma rättegång. Jag är också mycket nöjd med den höga kompetensen både hos de befintliga domarna och de nya som kommer. Det gör att vi är rustade både för att ta oss an den viktiga rättsbildande uppgiften som lagts på överdomstolen och för en effektiv handläggning.

-Det känns väldigt spännande att äntligen få komma i gång med den nya domstolsorganisationen, säger Anders Dereborg, chefsrådman och blivande chef för Patent- och marknadsdomstolen. Arbetet med förberedelser och rekrytering har varit lyckosamt. Jag tror den nya ordningen har alla förutsättningar att bli framgångsrik och resultera i en mer ändamålsenlig, effektiv och högkvalitativ prövning inom dessa allt mer betydelsefulla rättsområden.

Bakgrund

Den svenska domstolsprövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden är i dag uppdelad mellan allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen.

Mål och ärenden inom dessa områden tillhör de mest komplicerade och omfattande i svensk domstol. Riksdagen har fattat beslut om att dessa mål och ärenden från den 1 september 2016 ska handläggas i de nya patent- och marknadsdomstolarna.

Inrättandet av patent- och marknadsdomstolarna motiveras av att de rättsliga och principiella sambanden som finns mellan de immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga målen och ärendena är tydliga och att det därför finns goda förutsättningar att skapa en mer enhetlig och koncentrerad domstolsordning. Det skapar en mer bärkraftig dömande verksamhet och innebär att både resurser och kompetens kan användas mer effektivt. De domare som kommer att tjänstgöra i patent- och marknadsdomstolarna får och kan upprätthålla en hög kompetens inom rättsområdena genom att de ges möjlighet att handlägga flera närliggande mål- och ärendetyper, vilket bidrar till en hög kvalitet i dömandet.

En mer samlad domstolsprövning medför att systemet blir mer lättöverskådligt för parterna och det undviks i stor utsträckning att en part behöver föra flera olika processer i olika domstolar, med de kostnader och olägenheter som det för med sig. En samlad domstolsprövning ökar också förutsättningarna för en enhetlig prejudikatbildning inom de berörda rättsområdena.

Patent- och marknadsöverdomstolen kommer löpande att publicera sina avgöranden på domstolens webbplats, www.patentochmarknadsoverdomstolen.se.

Senast ändrad: 2016-08-23

För mer information kontakta:

Anders Dereborg
Chefsrådman och chef för Patent- och marknadsdomstolen
08-561 651 73

Christine Lager
Hovrättslagman och chef för Patent- och marknadsöverdomstolen
08-561 675 41

Mer information om de nya patent- och marknadsdomstolarna hittar du här.