JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent- och marknadsöverdomstolen begär förhandsavgörande i ett ärende om ansökan om registrering av varumärket Roslagsöl

[2017-11-22] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att begära förhandsavgörande av EU-domstolen om tolkningen av varumärkesdirektivet. Tolkningsfrågorna har kommit upp i ett ärende som gäller ansökan om registering av varumärket Roslagsöl och har  betydelse för om det varumärket ska få registreras eller om det föreligger registreringshinder på grund av ett äldre varumärke som redan är registrerat som ett s.k. figurvarumärke. Tolkningsfrågorna avser om den helhetsbedömning som ska göras vid en varumärkesrättslig  förväxlingsbedömning får påverkas av att det vid registreringen av det äldre varumärket har antecknats en s.k. disclaimer, dvs. en anteckning i varumärkesregistret om att en viss del av ett varumärke är undantagen skydd, och i så fall på vilket sätt disclaimern får påverka denna bedömning. Frågorna ställs mot bakgrund av att den svenska varumärkeslagen ska tolkas i linje med varumärkesdirektivet som inte innehåller några bestämmelser om att viss del av ett varumärke kan undantas från skydd.

I ärendet avslog Patent- och registreringsverket en ansökan om registrering av ordvarumärket ROSLAGSÖL för vissa alkoholfria drycker och öl, med motiveringen att det var förväxlingsbart med ett äldre figurvarumärke som innehöll en figur och texten ROSLAGS PUNSCH, registrerat för alkoholhaltiga drycker i viss klass. Det äldre varumärket hade registrerats med en anteckning om att ensamrätten inte gäller ordet Roslagspunch. PRV:s beslut överklagades till Patent- och marknadsdomstolen som ändrade beslutet och beviljade registreringen. Det beslutet har därefter överklagats till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolens frågor till EU-domstolen är följande.

I. Ska artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet tolkas så att den helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer som ska göras vid en förväxlingsbedömning får påverkas av att en beståndsdel av varumärket uttryckligen har undantagits skydd vid registreringen, dvs. av att en så kallad disclaimer antecknats vid registeringen?

II. Om svaret på fråga I är ja; får disclaimern i sådant fall påverka helhetsbedömningen på så sätt att den behöriga myndigheten beaktar beståndsdelen i fråga men ger den en mer begränsad betydelse på så sätt att den inte anses ha särskiljningsförmåga, även om beståndsdelen de facto skulle vara särskiljande och framträdande i det äldre varumärket?

III. Om svaret på fråga I är ja och svaret på fråga II är nej; får disclaimern ändå påverka helhetsbedömningen på något annat sätt?

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut återfinns under fliken Avgöranden ovan.

 

Senast ändrad: 2017-11-22

För mer information kontakta:

Erik Hellsten
Tf. hovrättsassessor
08-561 675 05

Christine Lager
Hovrättslagman
08-561 675 41

Målnummer:

PMÖÄ 9778-16