JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Inget vitesförbud när tilläggsskydd för läkemedel sannolikt kommer att ogiltigförklaras

[2019-01-29] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har upphävt ett beslut om interimistiskt vitesförbud p.g.a. intrång i tilläggsskydd för läkemedel. Tilläggsskyddet avsåg produkter med den aktiva ingrediensen darunavir, som används för behandling av HIV. En avgörande fråga i målet var om tilläggsskyddet var giltigt. Patent- och marknadsöverdomstolen uttalade att det föreligger en presumtion för att ett tilläggsskydd är giltigt, eftersom det meddelas efter en ingående prövning i det administrativa förfarandet. Bevisbördan låg därför på svaranden att göra det sannolikt att tilläggsskyddet skulle komma att ogiltigförklaras. En av de invändningar som svaranden riktade mot tilläggsskyddet var att det inte borde ha meddelats p.g.a. att darunavir inte identifieras specifikt i grundpatentet. Med tillämpning av EU-rättslig praxis, som tillkommit efter Patent- och registreringsverkets beslut att meddela tilläggsskydd, bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen att fackmannen, baserat på samtliga uppgifter som redovisas i grundpatentet och den senaste tekniken på prioritetsdagen för patentet, sannolikt inte kunde specifikt identifiera darunavir. Därmed framstod det inte som sannolikt att darunavir skyddas av ett gällande grundpatent och det fanns då inte förutsättningar för ett vitesförbud.

 

Två ledamöter var skiljaktiga.

 

Beslutet får inte överklagas.

 

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut återfinns under fliken Avgöranden ovan.

Senast ändrad: 2019-01-29

För mer information kontakta:

Adrian Engman
Hovrättsråd, referent
08-561 67 522

Avgörandet

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08- 561 673 30