JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hinder för registrering av tredimensionellt varumärke

[2017-12-15] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat beslut i ett mål om registrering av ett varumärke som består av formen på en tavelkrok, för varuslaget ”justerbara tavelkrokar i plast” i klass 20.

Målet inleddes genom en ansökan om registrering hos Patent- och registeringsverket (PRV). PRV avslog ansökan p.g.a. att varumärket hade bristande särskiljningsförmåga. Beslutet överklagades till Patent- och marknadsdomstolen, som avslog överklagandet på i huvudsak samma skäl.

Till skillnad från underinstanserna inledde Patent- och marknadsöverdomstolen med att, i enlighet med praxis från EU-domstolen när det gäller tredimensionella varumärken, pröva om det förelåg något hinder för registrering som specifikt avsåg själva formen på det sökta varumärket. Patent- och marknadsöverdomstolen redovisade bl.a. att syftet med de registreringshinder som avser en varas form är att förhindra att skyddet för varumärken ger dess innehavare ensamrätt på tekniska lösningar eller användbara egenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle efterfråga hos konkurrenternas varor. Bakgrunden till detta är att skyddet för varumärken – till skillnad från skyddet för andra immateriella rättigheter – gäller utan tidsbegränsning.

Vid prövningen fann Patent- och marknadsöverdomstolen att varumärket endast består av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat och att det därför förelåg hinder mot registrering. Det saknades därför skäl att pröva om varumärket hade särskiljningsförmåga. Bedömningen innebar att överklagandet avslogs.

Beslutet får inte överklagas.

Senast ändrad: 2017-12-15

För mer information kontakta:

Adrian Engman
Hovrättsråd, referent
08-561 675 22

Målnummer: