JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hinder för registrering av beskrivande varumärke

[2018-02-14] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat beslut i ett mål om registrering av ett varumärke för tjänsten ”penninginsamlingar för välgörande ändamål; anordnande av finansie­ring av personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå indi­viduella behov, nämligen att ge tillgång till utbildning och rent vatten” i klass 36.

Patent- och registreringsverket (PRV) avslog ansökan p.g.a. att det ordmärket som skulle registreras som varumärke ansågs sakna såväl ursprunglig som förvärvad särskiljningsförmåga. PRV ansåg dels att märket hade en beskrivande innebörd i förhållande till de tjänster som ansökan avsåg, dels att den utredning som presenterats inte gav stöd för att märket genom användning förvärvat nödvändig särskiljningsförmåga. Beslutet överklagades till Patent- och marknadsdomstolen, som konstaterade att tidigare registreringspraxis inneburit att varumärken med liknande semantisk uppbyggnad registrerats som varumärken för liknande tjänster. Ordmärket bedömdes därför ha för registrering nödvändig särskiljningsförmåga. Patent- och marknadsdomstolens beslut överklagades av PRV.

Vid sin prövning slog Patent- och marknads­överdomstolen till att börja med fast att varumärkeslagens bestämmelser om registeringshinder ska tolkas i enlighet med EU-rätten, vilket innebar att registreringshindret för beskrivande varumärken ska tolkas oberoende från andra registreringshinder och i ljuset av det allmänintresse som ligger till grund för hindret.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade därefter att det aktuella ordmärket är en grammatiskt korrekt sammansättning av vedertagna ord, som inte är en nybildad ordkombination. Vidare konstaterade domstolen att ordkombinationen är etablerad beteckning för de tjänster som ansökan avsåg. Enligt domstolen var sambandet mellan ordmärkets allmänspråkliga betydelse och de tjänster som ansökan avsåg så direkt och konkret att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kunde bedömas uppfatta kännetecknet som en beskrivning av tjänsterna. Ordmärket var därför att betrakta som beskrivande. Inte heller hade sökanden visat att märket hade förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde därmed att det fanns hinder mot registrering av varumärket. Bedömningen innebar att PRV:s överklagande bifölls.

I målet uttalade sig Patent- och marknadsöverdomstolen även om betydelsen av tidigare registreringspraxis. 

Beslutet får inte överklagas.


Bifogade filer:

PMÖÄ 10702-16


Senast ändrad: 2018-02-14

För mer information kontakta:

Christine Lager
Hovrättslagman
08-561 675 41

Rikard Samuelsson
Tf. hovrättsassessor
08-561 675 28

Avgörandet

PMÖÄ 10702-16

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30