JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förhandsavgörande om datorprogramdirektivet

[2018-04-03] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av datorprogramdirektivet.

Ett nytt datorprogram för kapitalförvaltning togs i drift år 2010 hos ett svenskt företag som bedriver kapitalförvaltning. Ett cypriotiskt företag väckte talan mot det svenska företaget med anspråk på bl.a. del i upphovsrätten till datorprogrammet och det förberedande designmaterialet som använts för att utveckla datorprogrammet.

Enligt det cypriotiska företaget hade en av dess konsulter deltagit i arbetet med att skapa och utveckla det förberedande designmaterialet i sådan omfattning att han därmed erhållit del i upphovsrätten till datorprogrammet och det förberedande designmaterialet.

Det svenska företaget bestred talan och invände bl.a. att konsulten i själva verket varit anställd i det svenska företaget och att eventuell upphovsrätt därför tillhörde arbetsgivaren. För det andra anförde det svenska företaget att det åberopade materialet inte varit särskilt detaljerat och att det inte hade upphovsrättsligt skydd som förberedande designmaterial.

Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att det i målet är nödvändigt att tillämpa bestämmelserna i den svenska upphovsrättslagen i ljuset av motsvarande bestämmelser i EU-rätten. Samtidigt har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att det på flera punkter råder oklarhet om hur EU-rätten ska tolkas och att det av det skälet finns ett behov av förhandsavgörande från EU-domstolen.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen är det oklart bl.a. hur termen förberedande designmaterial i artikel 1.1 i direktiv 2009/24/EG om rättsligt skydd för datorprogram ska förstås och hur det ska fastställas att någon är arbetstagare enligt artikel 2.3 i samma direktiv. Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att det är oklart hur artikel 11 i direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ska tolkas.

EU-domstolen brukar avgöra mål om förhandsavgörande cirka ett år efter det att begäran har framställts. Efter att EU-domstolen har meddelat sitt avgörande kommer Patent- och marknadsöverdomstolen att avgöra målet slutligt.

Begäran om förhandsavgörande med Patent- och marknadsöverdomstolens frågor till EU-domstolen finns tillgänglig under fliken Avgöranden på Patent- och marknadsöverdomstolens hemsida.

Senast ändrad: 2018-04-04

För mer information kontakta:

Adrian Engman
Hovrättsråd, referent
08-561 67 522

Avgörandet

PMT 22-17

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30