JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom om vitesföreläggande i mål om otillbörlig marknadsföring

[2018-04-11] Patent- och marknadsöverdomstolen

I ett mål om vitesföreläggande enligt marknadsföringslagen hade Konsumentombudsmannen ensam överklagat Patent- och marknadsdomstolens dom med avseende på föreläggandenas utformning. Patent- och marknadsöverdomstolen fann att domstolen skulle pröva både det utsatta vitets form som löpande vite och vitesbeloppets storlek trots att ingen av parterna hade överklagat domen med avseende på dessa frågor. Vid prövningen av vitets form fann Patent- och marknadsöverdomstolen att det fanns skäl för löpande vite, men att tidsperioden skulle förlängas från sju till trettio dagar. Vid bedömningen av vitets storlek har Patent- och marknadsöversdomstolen, i linje med sitt tidigare avgörande den 21 juni 2017 i mål PMT 10485‑16, frångått den schabloniserade bedömning som Marknadsdomstolen tillämpat i sin tidigare praxis och funnit att vitesbeloppet för det löpande vitet skulle bestämmas till 400 000 kronor för var och en av vitesadressaterna för varje tidsperiod som föreläggandena inte följs.

Vad gäller föreläggandenas utformning kom Patent- och marknadsöverdomstolen fram till att de förelägganden som riktas mot vitesadressaterna skulle vidgas något i förhållande till hur Patent- och marknadsdomstolen hade utformat dessa, men att de samtidigt ska utformas på ett sådant sätt att de uppfyller kraven på att vara specificerade.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att domen får överklagas till Högsta domstolen.

Senast ändrad: 2018-04-11

Avgörandet

PMT 8457-16

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-56167330