JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om piratkopierade designmöbler m.m.

[2018-01-25] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom i ett mål om marknadsföring och försäljning av kopior av designmöbler och andra föremål. Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort ändringar i underinstansens dom bl.a. på så sätt att en av de tilltalade har dömts även för brott som underinstansen frikände från och påföljden har skärpts för två av de tilltalade. Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen sänkt de belopp som de tilltalade ska betala i skadestånd.

Ett företag registrerat på Isle of Man marknadsförde och sålde över internet kopior av designmöbler, lampor och andra föremål till kunder i bl.a. Sverige. Verksamheten, som var mycket välplanerad och välorganiserad, pågick under flera års tid och omsatte mycket stora belopp. Ett svenskt företag skötte transporter och lagerhållning i Sverige.

Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att originalverken har upphovsrättsligt skydd i Sverige samt att det inneburit brott mot upphovsrättslagen att marknadsföra och sälja kopior av dessa föremål. Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att ett antal varumärken har använts olovligen.

De tilltalade gjorde gällande att de skulle frikännas, bl.a. på grund av att de trodde att verksamheten var laglig eftersom andra upphovsrättsliga bestämmelser gällde i Storbritannien. Patent- och marknadsöverdomstolen, liksom underinstansen, har emellertid funnit att de tilltalade måste ha förstått att marknadsföringen och försäljningen i Sverige var olaglig. 

Domen innebär i korthet att tre personer har dömts för brott mot upphovsrättslagen och varumärkesintrång samt att en fjärde person har dömts för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Företagets ägare, som också ledde verksamheten, har dömts till fängelse i 2 år. De två personer, som bl.a. ledde det dagliga arbetet respektive ansvarade för ekonomiska frågor, har dömts till fängelse i 1,5 år. Den fjärde personen, som var vd i transportföretaget, har dömts till villkorlig dom och dagsböter.

Bland övriga frågor i målet fanns yrkanden om bl.a. skälig ersättning för det olovliga utnyttjandet av de upphovsrättsligt skyddade verken. Målsägandena hade yrkat sammanlagt cirka 62,5 miljoner kr. Eftersom det fanns brister i målsägandenas utredning bestämde Patent- och marknadsöverdomstolen skadeståndet till sammanlagt cirka 1,5 miljoner kr, vilket var lägre än vad underinstansen dömde ut.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen senast den 22 februari 2018.


Bifogade filer:

B 9635-16


Senast ändrad: 2018-01-25

För mer information kontakta:

Peter Strömberg
Hovrättslagman
08-561 67 549

Adrian Engman
Hovrättsråd, referent
08-561 67 522

Målnummer:

B 9635-16