JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Datorer och surfplattor omfattas av skyldigheten att betala privatkopieringsersättning till upphovsmän

[2016-12-22] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har i en dom meddelad i dag ålagt Samsung att till upphovsrättsorganisationen Copyswede lämna redovisning för datorer och surfplattor som importerats till Sverige. Redovisningen ska ge underlag för beräkning av privatkopieringsersättning till upphovsmän enligt 26 k § upphovsrättslagen. Enligt domen är datorerna och surfplattorna genom sin funktion och den faktiska användningen särskilt ägnade för privatkopiering.

Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat dom i en tvist mellan Copyswede och Samsung, som gäller frågan om datorer och surfplattor som Samsung har importerat till Sverige omfattas av skyldigheten att betala s.k. privatkopieringsersättning. Datorerna och surfplattorna har ansetts ha sådan teknisk kapacitet och användarvänlighet som krävs. Copyswede har dessutom bevisat att datorer och surfplattor används för privatkopiering i inte oväsentlig omfattning. De omfattas därför av en sådan rätt till ersättning för privatkopiering som upphovsmännen har.

Patent- och marknadsöverdomstolen har vid sin bedömning tillämpat de principer som Högsta domstolen slagit fast i NJA 2016 s. 490 där vissa mobiltelefoner av märket Iphone ansågs vara särskilt ägnade för privatkopiering. Sådana mobiltelefoner har funktioner som i viss utsträckning liknar de funktioner som datorer och surfplattor har och har därför bedömts vara jämförbara med datorer och surfplattor. Patent- och marknadsöverdomstolen har kommit fram till att det inte finns någon anledning att göra någon skillnad mellan Iphones och de datorer respektive surfplattor som tvisten rört. Den språkliga utformningen av lagtexten ger dessutom utrymme för en tolkning som tar hänsyn till teknikutvecklingen.

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning innebär att Samsung är skyldigt att redovisa antalet importerade anordningar samt lämna vissa andra uppgifter till Copyswede.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas.

 

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se
tel. 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2016-12-22

För mer information kontakta:

Kajsa Bergkvist
Hovrättsrådet
08-561 67514

Målnummer:

PMT 10135-15