JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Alster som är skyddade av upphovsrätt får ges in till domstol om de har betydelse för processen där

[2018-12-07] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat en dom som behandlar bland annat frågan om när ett upphovsrättsligt skyddat alster får användas i rättsvårdens intresse. Enligt domen får en enskild ge in ett sådant alster till domstol om det kan antas ha betydelse i en pågående rättsprocess där.

En enskild person gjorde år 2017 utskrifter av artiklar och sökningar på internet och gav sedan in utskrifterna till Stockholms tingsrätt i ett mål om skadestånd på grund av förtal.

Utskrifterna innehöll fotografier och fotografen, som inte hade gett sitt samtycke till användningen av fotografierna, väckte talan om ersättning enligt upphovsrättslagen för utnyttjandet av fotografierna.

Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att den enskilde, genom att göra utskrifter av fotografier och ge in dessa som bevisning i domstol, olovligen har framställt exemplar av fotografiska bilder och att han har spridit dem till allmänheten.

Den huvudsakliga frågan i målet har varit om den enskilde ändå haft rätt att ge in fotografierna till domstolen med hänsyn till att det skett i rättsvårdens intresse enligt den inskränkning i ensamrätten som finns angiven i 26 b § andra stycket upphovsrättslagen. Av uttalanden i förarbeten och litteratur framgår att ”rättsvårdens intresse” omfattar polisens, åklagarnas och domstolarnas verksamhet. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen utesluter dock varken bestämmelsens ordalydelse eller nämnda uttalanden i förarbeten och litteratur att den angivna inskränkningen i ensamrätten också kan tillämpas i en situation då en enskild part i en rättegång ger in bevisning som omfattas av upphovsrätt. Vidare skulle en ordning som endast ger vissa parter rätt att åberopa bevisning utan hinder av upphovsrättsliga regler kunna komma i konflikt med rätten till en rättvis rättegång och principen om parternas likställdhet i processen enligt Europakonventionen. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen har därför även en enskild rätt att använda ett upphovsrättsligt skyddat alster i rättsvårdens intresse, om alstret ges in till domstol och kan antas ha betydelse i en process där. I det nu aktuella målet har dock domstolen bedömt att fotografierna som gavs in i den tidigare processen inte hade någon relevans. Inskränkningen för användning i rättsvårdens intresse var därför inte tillämplig.

Dessa bedömningar har lett till att fotografen har rätt till en skälig ersättning för utnyttjandet av fotografierna. Eftersom fotografens bevisning, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, inte ger stöd för det belopp han hade yrkat har ersättningen i stället bestämts till 200 kr, vilket var vad den enskilde hade medgett som i och för sig skäligt.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får överklagas senast den 4 januari 2019.

Domen kan beställas från Svea hovrätts arkiv.

Senast ändrad: 2018-12-07

För mer information kontakta:

Adrian Engman
Hovrättsråd, referent
08-561 57 522

Avgörandet

PMFT 4717-18

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post:
arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30