JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Dom i mål om varumärksesintrång avseende parallellimporterade läkemedel
[2018-06-20]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Mål om varumärkesintrång med yrkande om vitesförbud och skadestånd avseende parallellimporterade läkemedel som om-paketerats och märkts om av parallellimport...

Dom om vitesförbud m.m. i varumärkesrättsligt mål
[2018-06-20]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I mål om intrång i nationellt varumärke har Patent- och marknadsöverdomstolen, i likhet med tingsrätten, funnit att det varit fråga om varumärkesintrång, gen...

Talan om överföring av patent har ansetts preskriberad
[2018-06-12]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att en talan om överföring av ett patent inte har väckts inom den tidsfrist som anges i 52 § och 53 § patentlage...

Hinder för registrering av förväxlingsbart varumärke
[2018-04-26]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat beslut i ett ärende om registrering av varumärke. Det sökta varumärket avsåg alkoholhaltiga drycker medan den...

Patent- och marknadsöverdomstolen återförvisar mål om bättre rätt till varumärke till Patent- och marknadsdomstolen
[2018-04-20]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Fråga om Patent- och marknadsdomstolens behörighet enligt 10 kap. 6 § varumärkeslagen (2010:1877) att handlägga ett mål om bättre rätt till varumärke där...

Interimistiskt beslut med föreläggande i mål om otillbörlig marknadsföring
[2018-04-13]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I mål om ifrågasatt otillbörlig marknadsföring av lotter via uppringda telefonsamtal till konsumenter genom bl.a. vilseledande och otydliga uppgifter om...

Dom om vitesföreläggande i mål om otillbörlig marknadsföring
[2018-04-11]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I ett mål om vitesföreläggande enligt marknadsföringslagen hade Konsumentombudsmannen ensam överklagat Patent- och marknadsdomstolens dom med avseende på...

1 2 3 4 5 6 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.