JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverkets behandling av personuppgifter

Domstolsverket behandlar personuppgifter i många olika situationer. Det sker exempelvis för följande syften och med stöd av följande rättsliga grunder:

  • För att ge administrativt stöd och service åt myndigheterna inom Sveriges Domstolar (exempelvis tillhandahållande av e-tjänster). Det sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.
  • För att hantera frågeställningar från privatpersoner om myndighetens eller Sveriges domstolars verksamhet. Det sker med stöd av de rättsliga grunderna rättslig förpliktelse och uppgift av allmänt intresse.
  • För att handlägga beslutsärenden. Det sker med stöd av den rättsliga grunden myndighetsutövning.
  • För att hantera avtal. Det sker med stöd av den rättsliga grunden avtal.
  • För att hantera prenumerationer på informationssidor. Det sker med stöd av den rättsliga grunden samtycke.
  • Vid publicering av rättslig information på lagrummet.se. Med rättslig information avses exempelvis rättspraxis eller föreskrifter. Det sker med stöd av den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.
  • Vid kamerabevakning som en del i vårt säkerhetsarbete. Det sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. 

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på Domstolsverket och andra som behöver få dem för att hantera den aktuella frågeställningen eller ärendet.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess. Personuppgifterna kommer att behandlas av Domstolsverket så länge det behövs. Ingår uppgifterna i allmänna handlingar kommer de bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen föreskriver det. Inspelat material vid kamerabevakning lagras i maximalt 60 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

Om du har frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan du kontakta oss. Du har också möjlighet att begära ett registerutdrag.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar inte får ändras eller förstöras.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer Domstolsverket att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte. 

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att Domstolsverket har behandlat personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen har e-post datainspektionen@datainspektionen.se och telefonnummer 08-657 61 00. 
Senast ändrad: 2019-06-25

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud:
Charlotte Driving,
DOV.Dataskyddsombud@dom.se

Personuppgiftsansvarig:
Domstolsverket
domstolsverket@dom.se