JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Upphovsrättsliga mål: PMT 1473-18

Målet gällde ett medieföretags användning av filmklipp och stillbilder ur en mobilfilm. En central fråga var att de aktuella delarna av mobilfilmen inte tidigare varit offentliggjorda i upphovsrättslagens mening. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att den användning som skett i parodisyfte var tillåten enligt parodiundantaget. Däremot var användningen i nyhetsrapportering inte tillåten på grund av att inskränkningarna i ensamrätten enligt sin ordalydelse inte var tillämpliga. En avvägning mellan företagets yttrandefrihetsintresse och rättighetshavarens rätt till skydd för sin egendom har inte lett till att nyhetsrapporteringen var tillåten. Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit ett överklagande.

Tillhörande dokument