JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Konkurrensrättsliga mål: PMT 7499-16

Köparbolagen har i samband med att Konkurrensverket överklagat Stockholms tingsrätts dom att avslå Konkurrensverkets yrkande om förbud mot företagskoncentration begärt prövning av tingsrättens beslut att inte avvisa verkets talan pga. nödvändig processgemenskap mellan köpare och säljare. Patent- och marknadsöverdomstolen har nu slagit fast att enligt svensk rätt är det mot parterna i företagskoncentrationen som Konkurrensverket ska väcka talan, dvs. i detta fall mot förvärvaren och förvärvsobjektet. Motsvarande ordning råder i EU-rätten. Bolagens yrkande om avvisning av Konkurrensverkets talan avslogs därför.

(Beslut under rättegång)

Tillhörande dokument